Angebote zu "Felsefe" (6 Treffer)

Kategorien

Shops

Çeligin Hükümdarligi (Felsefe Yüzügü 11. Kitabi)
6,00 CHF *
ggf. zzgl. Versand

ÇEL¿¿¿N HÜKÜMDARLI¿I(FELSEFE YÜZÜ¿Ü 11. K¿TABI)'nda, Gwendolyn'in ku¿atma alt¿nda olan Kraliyet Topraklar¿'ndaki halk¿n¿ korumas¿ gerekecek. Onlar¿ Halka'dan tahliye etmeyi istese de bir problem ya¿¿yor: halk¿ ayr¿lmay¿ ret ediyor. Güç mücadelesi devam ederken Gwen ilk kez olarak hükümdarl¿¿¿ s¿ras¿nda Halka'n¿n kar¿¿la¿t¿¿¿ en büyük tehditle meydan okundu¿unu görüyor.McCloud'lar¿n arkas¿ndan, ejderhalar¿yla birlikte gelen ve Kalkan a¿a¿¿dayken ülkeyi felakete sürükleyecek bir i¿galle önünde hiç bir ¿eyin durmas¿na izin vermeden Halka'y¿ sonsuza kadar yok edebilecek Romulus tehdidi yat¿yor. Yan¿na Luanda'y¿ alan Romulus ay vakti sürerken durdurulamaz güçteler ve Gwen ejderhalar ve insanlar¿n kar¿¿t¿¿¿ bu destans¿ sava¿¿n ortas¿nda kendi, bebe¿i ve halk¿n¿n kurtulu¿u için mücadele vermek zorunda. Kendrick, Gümü¿'e vah¿i bir sava¿ta önderlik ederken Elden ve yeni Lejyon askerleri ile beraber kahramanl¿k göstererek kendi dahil herkesi ¿a¿¿rtan karde¿i Godfrey ona kat¿l¿yor....

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 23.10.2020
Zum Angebot
Seref Yemini (Felsefe Yüzügü 5. Kitabi)
5,00 CHF *
ggf. zzgl. Versand

¿EREF YEM¿N¿ (Felsefe Yüzü 5. Kitab¿), Thor Lejyon'daki arkada¿lar¿yla Eski Kader K¿l¿c¿'n¿ bulmak ve Halka'y¿ kurtarmak için ¿mparatorlu¿un engine ve vah¿i do¿as¿nda destans¿ bir göreve at¿l¿yor. Yeni yerlere gittikçe, beklenmedik canavarlarla kar¿¿la¿t¿kça ve omuz omuza ak¿llara durgunluk verecek bir sava¿ta sava¿t¿kça, Thor'un arkada¿l¿klar¿ derinle¿iyor. Hayallerinde bile canland¿ramad¿klar¿ egzotik diyarlarla, yarat¿klarla ve insanlarla kar¿¿la¿¿yorlar ve yolculuklar¿n¿n her ad¿m¿ giderek artan bir tehlikeyle bezeniyor. H¿rs¿zlar¿n izini ¿mparatorlu¿un daha da derinlerine do¿ru takip ederken hayatta kalabilmek için tüm becerilerini kullanmalar¿ gerekecek. Görevleri onlar¿ Yeralt¿ Dünyas¿'n¿n, cehennemin yedi diyar¿ndan birinin merkezine, ya¿ayan ölülerin hüküm sürdü¿ü ve tarlalar¿n kemiklerle çevrili oldu¿u merkezine götürecek. Thor'un her zamankinden de çok güçlerini kullanmas¿ gerekirken, bir yandan da kim oldu¿unun ard¿ndaki gerçe¿i anlamak için çaba sarf...

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 23.10.2020
Zum Angebot
Çeligin Hükümdarligi (Felsefe Yüzügü 11. Kitabi)
4,99 € *
ggf. zzgl. Versand

ÇEL¿¿¿N HÜKÜMDARLI¿I(FELSEFE YÜZÜ¿Ü 11. K¿TABI)'nda, Gwendolyn'in ku¿atma alt¿nda olan Kraliyet Topraklar¿'ndaki halk¿n¿ korumas¿ gerekecek. Onlar¿ Halka'dan tahliye etmeyi istese de bir problem ya¿¿yor: halk¿ ayr¿lmay¿ ret ediyor. Güç mücadelesi devam ederken Gwen ilk kez olarak hükümdarl¿¿¿ s¿ras¿nda Halka'n¿n kar¿¿la¿t¿¿¿ en büyük tehditle meydan okundu¿unu görüyor.McCloud'lar¿n arkas¿ndan, ejderhalar¿yla birlikte gelen ve Kalkan a¿a¿¿dayken ülkeyi felakete sürükleyecek bir i¿galle önünde hiç bir ¿eyin durmas¿na izin vermeden Halka'y¿ sonsuza kadar yok edebilecek Romulus tehdidi yat¿yor. Yan¿na Luanda'y¿ alan Romulus ay vakti sürerken durdurulamaz güçteler ve Gwen ejderhalar ve insanlar¿n kar¿¿t¿¿¿ bu destans¿ sava¿¿n ortas¿nda kendi, bebe¿i ve halk¿n¿n kurtulu¿u için mücadele vermek zorunda. Kendrick, Gümü¿'e vah¿i bir sava¿ta önderlik ederken Elden ve yeni Lejyon askerleri ile beraber kahramanl¿k göstererek kendi dahil herkesi ¿a¿¿rtan karde¿i Godfrey ona kat¿l¿yor....

Anbieter: Thalia AT
Stand: 23.10.2020
Zum Angebot
Büyülü Gökyüzü (Felsefe Yüzügü 9. Kitap)
3,99 € *
ggf. zzgl. Versand

BÜYÜLÜ GÖKYÜZÜ (FELSEFE YÜZÜ¿Ü 9. K¿TABI)'nde, Thorgrin nihayet kendine dönüyor. Babas¿yla son defa ve sonsuza dek yüzle¿mesi gerekiyor. ¿ki titan kar¿¿ kar¿¿ya kal¿nca destans¿ bir sava¿ meydana geliyor, Rafi ya¿ayan ölüler ordusunu ça¿¿rmak için tüm gücünü kullan¿yor. Kader K¿l¿c¿ yok edildikten sonra Halka'n¿n kaderi b¿çak s¿rt¿nda seyrederken Argon ve Alistair, Gwendolyn'in cesur sava¿ç¿lar¿na yard¿m etmek için güçlerini ça¿¿r¿yorlar. Onlar¿n yard¿m¿yla bile, Mycoples ve yeni yolda¿¿ Ralibar'¿n dönü¿ü olmadan her ¿eyi kaybedebilirler. Luanda, onu tutsak alan Romulus'a kar¿¿ koymak için mücadele ederken, Kalkan'¿n kaderi tekin ellerde de¿il. Bu arada Reece, Selese'in yard¿mlar¿yla adamlar¿n¿ Kanyon duvarlar¿ndan yukar¿ ç¿karmak için u¿ra¿¿yor. A¿klar¿ derinle¿iyor fakat Reece'in eski a¿k¿, kuzeninin geri dönü¿üyle trajik a¿k üçgeni ve yanl¿¿ anla¿¿lmalar art¿yor.¿mparatorluk nihayet Halka'dan temizlendi¿inde ve Gwen'in eline, McCloud'dan ki¿isel intikam¿n¿ almak için f¿rsat...

Anbieter: Thalia AT
Stand: 23.10.2020
Zum Angebot
Seref Yemini (Felsefe Yüzügü 5. Kitabi)
3,99 € *
ggf. zzgl. Versand

¿EREF YEM¿N¿ (Felsefe Yüzü 5. Kitab¿), Thor Lejyon'daki arkada¿lar¿yla Eski Kader K¿l¿c¿'n¿ bulmak ve Halka'y¿ kurtarmak için ¿mparatorlu¿un engine ve vah¿i do¿as¿nda destans¿ bir göreve at¿l¿yor. Yeni yerlere gittikçe, beklenmedik canavarlarla kar¿¿la¿t¿kça ve omuz omuza ak¿llara durgunluk verecek bir sava¿ta sava¿t¿kça, Thor'un arkada¿l¿klar¿ derinle¿iyor. Hayallerinde bile canland¿ramad¿klar¿ egzotik diyarlarla, yarat¿klarla ve insanlarla kar¿¿la¿¿yorlar ve yolculuklar¿n¿n her ad¿m¿ giderek artan bir tehlikeyle bezeniyor. H¿rs¿zlar¿n izini ¿mparatorlu¿un daha da derinlerine do¿ru takip ederken hayatta kalabilmek için tüm becerilerini kullanmalar¿ gerekecek. Görevleri onlar¿ Yeralt¿ Dünyas¿'n¿n, cehennemin yedi diyar¿ndan birinin merkezine, ya¿ayan ölülerin hüküm sürdü¿ü ve tarlalar¿n kemiklerle çevrili oldu¿u merkezine götürecek. Thor'un her zamankinden de çok güçlerini kullanmas¿ gerekirken, bir yandan da kim oldu¿unun ard¿ndaki gerçe¿i anlamak için çaba sarf...

Anbieter: Thalia AT
Stand: 23.10.2020
Zum Angebot